Záhlaví 5.jpg
logo.jpg
50 let.jpg
Standard plemene
(dle Vzorníku plemen králíků, autor Ing. Josef Zadina, rok vydání 2003)
 
Všeobecnou část zde nebudeme popisovat, ta je popsána ve výše uvedeném vzorníku.
 
 
Genotypy:
 
AA  BB  CC  DD  gg  Kk       =          černý               (NoSč)
AA  BB  CC  dd    gg  Kk       =          modrý              (NoSm)
AA  BB  cc   DD   gg  kk        =          havanovitý        (NoShav)
 
 
Měsíční přírůstky hmotnosti:
 
měsíc               1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8. 
kg                    0,6       1,2       2,3       3,5       4,5       5,0       5,5       6,0
 
 
Bodovací stupnice:
 
1.         Hmotnost                                10 bodů
2.         Tvar                                        20 bodů
3.         Typ                                         20 bodů
4.         Srst                                         15 bodů
5.         Kresba                                    20 bodů
6.         Barva                                      10 bodů
7.         Péče a zdraví                             5 bodů
                                                        100 bodů
 
 
Pozice 1. - hmotnost
                       
5,00 - 5,74 kg             5,75 - 5,99 kg             6,00 kg a více
     8 bodů                         9 bodů                         10 bodů
 
 
Pozice 2. - tvar
 
Viz Všeobecná část.
 
 
Pozice 3. - typ
 
Tělo je protažené, válcovité s nejmenší přípustnou délkou 58 cm. Ideální délka těla je 66 cm a více. Postoj králíka je polovysoký. Hlava je mohutná, široká, dobře klenutá. Délka uší je 17 cm a více. Uši jsou masité, se silným základem, u sebe nesené, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené.
 
 
Pozice 4. - srst
 
Srst je hustá v podsadě s výrazným pesíkováním, avšak pesíky nemají příliš přesahovat krycí chlup. Délka krycího chlupu je asi 3,5 cm.
 
 
Pozice 5. - kresba
 
Kresba se skládá z kresby hlavy a kresby ostatního těla. Kresba hlavy se skládá z motýlku, skráňových skvrn, očních kroužků a zabarvení celých uší.
Motýlek tvoří kresbu nosní, skládající se ze dvou plných oboustranných křídel, která uprostřed nad nosem tvoří zaoblený výběžek, zvaný „trn“. Křídla se obloukovitě rozkládají přes ústní koutky a zasahují lehce obrubu spodního pysku. Oční kroužky tvoří oční obrubu, jsou zcela uzavřené, stejnoměrně široké. Skráňové skvrny jsou umístěny pod očními kroužky zcela volně a jsou buď kruhové nebo oválné. Uši jsou zcela zbarvené, u kořenů od bílé základní barvy ostře ohraničené.
Kresba ostatního těla se skládá z úhoře a boční kresby. Úhořem rozumíme asi 3 cm široký barevný pruh, počínající v týle a probíhající nepřerušeně po hřbetě až ke kořenu pírka. Vrchní část pírka je rovněž zbarvena. Boční kresbu tvoří skvrny o průměru asi 3 cm, rozložené stejnoměrně po obou stranách zadní partie těla. Bývá jich 6 až 8, nemají do sebe zabíhat ani se dotýkat úhoře. Skvrny na prsou, břiše, končetinách a na spodině pírka se do počtu bočních skvrn nepočítají.
 
 
Pozice 6. - barva
 
Základní barva je čistě bílá. Barva kresby je buď sytě leskle černá nebo sytě modrá či havanovitá. Kresebné barvy mají být prosty ojedinělých jinobarevných nebo bílých chloupků. Pigmentovaným chloupkům dáváme přednost. Oči jsou hnědé u černého rázu, šedomodré u rázu modrého. Drápy jsou bílé.
 
 
Přípustné vady:
 
Pozice 1.
 
Viz stupnice hmotnosti.
 
 
Pozice 2.
 
Viz Všeobecná část.
 
 
Pozice 3.
 
Délka těla 58 až 65 cm. Mírné odchylky od požadovaného typu. Menší odchylky od požadovaného tvaru hlavy. Slabší (tenčí) končetiny. Délka uší minimálně 14 cm, slabší struktura uší.
 
Pozice 4.
 
Slabší hustota podsady, poněkud měkké pesíky, mírné odchylky od stanovené délky srsti. Pesíky příliš přesahující krycí chlup.
 
 
Pozice 5.
 
Spojení jedné skráňové skvrny s očním kroužkem. Příliš malý nebo příliš velký a poněkud šikmý trn, méně stejnoměrná křídla motýlku. Nežádoucí malé skvrnky na hlavě. Nestejnoměrné, příliš malé nebo příliš velké skráňové skvrny. Méně ostré ohraničení kresby uší od bílého základu na čele.
Nestejnoměrný, příliš široký nebo příliš úzký a zoubkovaný úhoř. Přerušený úhoř v zátylkové partii, tj. od kořene uší k lopatkám, jakož i u kořene pírka, pokud toto přerušení je kryto k úhoři přiloženým pírkem.
Lehké spojení boční kresby s úhořem, což jsou skvrny přidružené k úhoři. Slabá nebo příliš bohatá boční kresba. Mírné spojení bočních skvrn. Náznak řetězové kresby v zátylku - po jedné skvrnce na každé straně.
 
 
Pozice 6.
 
Méně výrazné nebo smyté barvy, ojedinělé bílé chloupky v kresbě, bílá skvrna na povrchu pírka nebo kreslené skvrně na boku. Odstínové odchylky od předepsané barvy očí. Pigmentovaný dráp. Bílá skvrnka v dolní polovině uší.
 
 
Pozice 7.
 
Viz Všeobecná část.
 
 
Nepřípustné vady:
 
Pozice 1.
 
Hmotnost nižší než 5,00 kg (neklasifikován).
 
 
Pozice 2.
 
Viz Všeobecná část.
 
 
Pozice 3.
 
Viz Všeobecná část a dále: velmi úzké a zúžené tělo směrem k hrudi (výluka). Nesoulad mezi délkou těla a hmotností (výluka). Tělo kratší než 58 cm (výluka). Úzká a dlouhá hlava (výluka). Uši kratší než 14 cm (výluka).
 
 
Pozice 4.
 
Srst skoro bez podsady (výluka). Velmi tvrdá nebo měkká srst (výluka). Velké odchylky od předepsané délky srsti (výluka).
 
 
Pozice 5.
 
Výrok   v ý l u k a :
- neúplný motýlek
- chybějící skráňová skvrna
- chybějící trn
- spojení obou skráňových skvrn s očními kroužky
- spojení očního kroužku s motýlkem
- spojení skráňové skvrny s motýlkem
- spojení očního kroužku nebo skráňové skvrny s kresbou uší
- neuzavřený oční kroužek
- chybějící jakýkoliv kresebný znak na hlavě
- úplné zbarvení spodního pysku
- přerušený úhoř s výjimkou uvedenou v přípustných vadách
- silní spojení boční kresby s úhořem
- zcela smytá kresba na hlavě i na těle.
 
Výrok   n e k l a s i f i k o v á n :
- méně než tři skvrny v boční kresbě na každé straně
- více než dvě barevné skvrny na přední partii těla s výjimkou hlavy, uší, prsou, břicha a  
   hrudních končetin.
 
 
Pozice 6.
 
Výrok   v ý l u k a :
- silně nažloutlý bílý základ
- silné promísení kresby bílými chloupky
- bílá nebo jiná barva podsady příslušné barevné kresby
- podsada kresby silně promísená bílými chloupky
- jiná barva očí
- bílá skvrna v motýlku, v očním kroužku a skráňové skvrně
- skupina bílých chloupků na rozštěpu nebo celý bílý rozštěp pysku
- bílá skvrna v horní polovině uší.
 
Výrok   n e k l a s i f i k o v á n :
- silně znečištěný bílý základ
- silný rez na kresebné barvě.
 
 
Pozice 7.
 
Viz Všeobecná část.

Líbí se vám tyto stránky ???

Ano (386 | 91%)
Nic moc (16 | 4%)
logo Nos.BMP
logo.jpg
Plaketa 50 let NOS.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one