Záhlaví 5.jpg
logo.jpg
50 let.jpg

O R G A N I Z A Č N Í    Ř Á D
KLUBU CHOVATELŮ KRÁLÍKŮ NĚMECKÝCH OBROVITÝCH STRAKÁČŮ
 
§ 1:  Název, sídlo, forma, působnost a statutární zástupci
 
1.  Název: Český svaz chovatelů , Klub chovatelů králíků německých obrovitých strakáčů ( ČSCH Klub NoS ).
2.  Sídlo:   K. H. Borovského 352, 417 05 Osek.
3.  Forma:
                a)  klub  je  právnickou  osobou  ( pobočným spolkem ) registrovanou podle zákona  č. 98/2012 Sb., dle nového občanského zákoníku, který vstoupil v platnost od 1. ledna 2014., v platném znění, IČO: 72038381,
                b) klub  je  součástí  hlavního Spolku ČSCH z.s.,  řídí  se jeho Stanovami a byl ustaven Ústřední odbornou komisí chovatelů  králíků jako odborná organizace Českého svazu chovatelů při ustavující schůzi,
               která se konala v roce 1962.
4.  Působnost: klub  sdružuje  chovatele  a  příznivce chovu králíků německých obrovitých strakáčů.
                       Působí na celém území České republiky.
5.  Statutárními zástupci klubu jsou předseda, jednatel, pokladník - ( dle nového zápisu do spolkového rejstříku z 10.11.2015 ).
 
§ 2:  Základní ustanovení
 
Pro  činnost  klubu  a  jeho  členy  platí  Stanovy  Českého  svazu  chovatelů a další řády či předpisy platné v Českém svazu chovatelů.
Tento organizační řád nikterak nenahrazuje Stanovy ČSCH a nepopírá jejich platnost.
 
§ 3:  Poslání klubu
 
1. Vytvářet podmínky pro zdokonalování a rozvoj chovu plemene králíků německý obrovitý strakáč
    a zlepšovat jeho plemenné hodnoty.
2. Zabezpečovat  cílevědomou  plemenitbu,  šlechtění,  zlepšování  užitkových vlastností a exteriéru
    chovaných králíků.
3. Registrovat odchovaná mláďata.
4. Pořádat speciální výstavy.
5. Zajišťovat   propagaci  a  prezentaci   Klubu  chovatelů  králíků  německých  obrovitých  strakáčů     
    na veřejnosti, vystavovat králíky na výstavách všech stupňů.
6. Vydávat Zpravodaj klubu.
 
§ 4:  Řídící a revizní orgány
1. Členská schůze.
2. Výbor.
3. Revizní komise.
 
                1. Nejvyšším  orgánem  klubu  je  členská schůze.  Členská schůze se svolává podle potřeby
               minimálně  1x ročně.  Členská  schůze  musí  být svolána,  pokud  o  to  požádá minimálně  
               polovina řádných členů. Termín členské schůze je členům klubu sdělován písemně poštou,  
               prostřednictvím  e-mailové  pošty  nebo  telefonicky, rovněž je zveřejněn na internetových 
               stránkách klubu, nebo ve Zpravodaji klubu.
 
Zvláštní ustanovení pro členskou schůzi :
               Není-li v hodinu uvedenou pro konání členské schůze klubu přítomna nadpoloviční většina jejich členů,  může se schůze konat v náhradním termínu (např. o čtvrt hodiny později, byla-li tato možnost uvedena v pozvánce k jednání) za přítomnosti nejméně 10 členů klubu. Členská schůze však může jednat a rozhodovat pouze o těch záležitostech, které byly uvedeny v programu schůze. K platnosti usnesení se v takovém případě vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů. Toto ustanovení neplatí v případě zrušení klubu“.
 
                Členské schůzi přísluší:
                a) schvalovat jednací řád schůze,
                b) schvalovat organizační řád klubu a jeho změny,
                c) projednat a schválit zprávy a návrhy výboru a revizní komise,
                d) volit členy výboru a revizní komise a stanovit jejich počty,
                e) řídit činnost výboru a odvolávat jeho členy,
                f) kontrolovat plnění usnesení předchozí schůze,
                g) výroční  členské  schůzi  -  projednat  a  schválit  hospodaření  klubu  za  předchozí  rok  a
                schválit úkoly na příští rok,
                h) stanovit výši klubových a účelových příspěvků,
                i) přijímat nové členy, rozhodovat o vyloučení člena klubu.
 
                2. Výbor klubu  řídí  klub  mezi  členskými  schůzemi. Výbor musí mít minimálně 3 členy a    
                vždy  lichý  počet  členů.  Členy výboru jsou vždy: předseda, jednatel a pokladník. Výbor,  
                po  svém  zvolení  na  členské  schůzi,  volí  ze svého středu předsedu a další funkcionáře.   
                Funkční období je 5 let.
 
                Výbor:
                a) svolává členskou schůzi a připravuje její jednání,
                b) má na starost finanční hospodaření klubu,
                c) zajišťuje speciální výstavy,
                d) vydává Zpravodaj klubu,
                e) zajišťuje propagaci a prezentaci klubu,
                f) zabezpečuje splnění usnesení členské schůze a ÚOK,
g) předkládá ÚOK informace o činnosti klubu.
 
                Navenek  jménem klubu jednají statutární zástupci, v ekonomických záležitostech pokladník  
            a případně další pověření členové klubu.
 
                3. Revizní komise  působí  nezávisle  na  výboru.  Musí  mít minimálně 3 členy a vždy lichý
                počet.  Po  zvolení  na  členské  schůzi ze svého středu zvolí předsedu. Funkční období  je 
                na  5  let.   Revizní   komise   rozhoduje  většinou  všech  hlasů.   Předseda   má  právo  se   
                zúčastňovat  jednání  výboru  s  hlasem  poradním.   Provádí  minimálně  1x  ročně  revizi
                hospodaření   klubu  a  přednáší   své  vyjádření  ke   zprávě   pokladníka  o   hospodaření             
                    na výroční členské schůzi.
 
§ 5:  Členství v klubu
 
1. Členství v klubu je dobrovolné.
2. Členem  klubu  se  může  stát  každý člen Českého svazu chovatelů, který je aktivním chovatelem 
    nebo příznivcem králíků německých obrovitých strakáčů.
3. Podmínky pro přijetí za člena:
                - zaslání přihlášky potvrzené základní organizací, jejíž je členem,
                - věk 15 let (od 15 let až do dovršení zletilosti nutný souhlas zákonného zástupce),
                - zaplacení vstupních poplatků a případně následných příspěvků.
4. Čekatelé :  po splnění podmínek v bodě 3 se stává  žadatel  čekatelem.  O  přijetí  za  člena  rozhoduje, na základě doporučení  výboru, členská schůze.  Pro  přijetí  za  člena  klubu musí čekatel vystavit minimálně čtyři kusy NoS, se kterými vstupuje  do  klubu,  na  speciální  klubové  výstavě,  nebo na celostátní výstavě mladých králíků,  případně  na  celostátní  výstavě  drobného  zvířectva.  Výběr  výstavy je na vůli čekatele. Výbor klubu  vyhodnotí  vystavené  králíky a po splnění všech podmínek dává členské schůzi  návrh na přijetí za člena.“
 
§ 6:  Povinnosti člena a čekatele
 

 1. Uhradit  klubový  příspěvek do 31. 12. daného roku, včetně odevzdání potvrzení, že chovatel je členem příslušné ČSCH ZO v daném roce. Poplatek  za  registrované  králíky  uhradit  do 31. 12.  daného  roku.  Neuhrazené klubové příspěvky nejsou  upomínané  a  počínaje  dnem  1. 1. následujícího  roku je člen, čekatel vymazán z evidence. Další setrvání v klubu, se řídí dle organizačního řádu“.
 2. Řídit  se   organizačním  řádem  klubu,   usneseními  členských  schůzí  i   rozhodnutími   výboru a aktivně přispívat k jejich plnění.
 3. Dle možností vystavovat každý rok na speciální výstavě.
 4. Dle    možností    vystavovat   na   výstavách   všech   stupňů,   zejména   na   celostátní   výstavě
 5. mladých králíků, celostátní výstavě drobného zvířectva či evropské výstavě.
 6. Zacházet se zvířaty v souladu se zákonem o ochraně zvířat.
 7. Ve svém  chovu  trvale udržovat  zařízení tak,  aby zajišťovala řádné podmínky pro chov zvířat a
 8. odpovídala obecně závazným právním předpisům.
 9. Umožnit pověřeným členům klubu provést kontrolu chovaných zvířat a chovatelského zařízení
 10. V rámci svých možností zajišťovat finanční zdroje pro činnost klubu.
 11. Oznámit klubu změny, které s jeho členstvím souvisí a předkládat potvrzení o členství v ZO.

 
 
 
§ 7:  Práva člena a čekatele
 
Práva člena klubu :
1. Účastnit se členských schůzí a po dosažení 18. roku věku hlasovat.
2. Po dosažení 18. roku věku volit a být volen do výboru klubu a revizní komise.
3. Všestranně se podílet na činnosti klubu.
4. Vznášet návrhy,  podněty,  dotazy a stížnosti výboru klubu a revizní komisi, vyžadovat informaci
    o činnosti a hospodaření.
5. Odvolávat se proti rozhodnutím vydaným v jeho neprospěch.
6. Podílet se na obsahu Zpravodaje klubu (například vlastními příspěvky).
7. Být informován o činnosti klubu prostřednictvím Zpravodaje klubu.
8. Po  splnění  podmínek  stanovených   Ústřední   odbornou   komisí  chovatelů  králíků  požádat  o
    plemenný chov, o neošlechtění, nebo o regenerační křížení.
 
Práva čekatel klubu :
1. Účastnit se členských schůzí bez práva hlasovat
2. Obdržet  zpravodaje,  které  budou  vycházet  do  doby  jeho  přijetí  za  člena
3. Vystavovat  na speciálních klubových výstavách za podmínek jako člen klubu. 
§ 8:  Čestné členství
 
Členská  schůze má právo jmenovat čestné členy klubu. Takto mohou být jmenováni nejen členové, kteří  se  výrazně  zasloužili o rozvoj  klubu,  ale i  nečlenové klubu, kteří se výrazně zasadí o rozvoj klubu.  Čestní  členové mají všechna práva členů, mimo práva volit a být volen a při jednání členské schůze  a  výboru   klubu   mají   hlas  poradní.   Čestní   členové   nemají  povinnost  platit  klubové příspěvky. O zrušení čestného členství  rozhoduje členská schůze.
 
 
§ 9:  Zánik členství
 
Členství v klubu zaniká:
a)  vystoupením z klubu,
b)  úmrtím člena,
c) vymazáním z evidence, pokud člen nezaplatí klubové příspěvky na daný rok a poplatek za 
 registrované králíky daného roku, dle § 6 (Povinnosti člena) Organizačního řádu ČSCH Klubu NoS“.
d)  vyloučením pro  porušení  povinností člena, čekatele klubu, kvůli závažnému porušení pravidel chovatelské   
  etiky,  Stanov   Českého  svazu   chovatelů,  nebo   Organizačního  řádu   Klubu  chovatelů  králíků
  německých obrovitých strakáčů, či kvůli porušení ustanovení o ochraně zvířat.Při tomto porušení povinností, o vyloučení člena, čekatele rozhoduje členská schůze.
 
§ 10:  Hospodaření klubu
 
Pokladník předkládá na výroční členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření za předchozí rok. Hospodaření  klubu  kontroluje  minimálně 1x  ročně  revizní  komise a  předkládá  výroční  členské schůzi  své   vyjádření   ke   zprávě   pokladníka  o  hospodaření.   Základními  příjmy  jsou klubové  příspěvky.
 
§ 11:  Zánik klubu
 
Klub ruší Ústřední odborná komise chovatelů králíků a to:
- na základě zdůvodněného návrhu členské schůze klubu,
- usnesením Ústřední odborné komise chovatelů králíků o sloučení klubu s jiným klubem,
- usnesením Ústřední  odborné  komise  chovatelů  králíků,   jestliže  klub  po  dobu   jednoho   roku    
  nevyvíjí žádnou činnost a není předpoklad aktivizace jeho činnosti.
Klub  zaniká  likvidací,   průběh   likvidace  se   řídí  zásadami  vyplývajícími  ze   Stanov  ČSCH z.s.  a
prováděcích předpisů k nim.
 
 
§ 12:  Závěrečná ustanovení
 
Organizační řád nabývá účinnosti schválením členskou schůzí.
Poslední schválení změn, provedeno na VČS V Kolíně dne 30.10.2015

Líbí se vám tyto stránky ???

Ano (386 | 91%)
Nic moc (16 | 4%)
logo Nos.BMP
logo.jpg
Plaketa 50 let NOS.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one